*

Terms and Conditions

View Content Terms and Conditions

 

Regulamin Serwisu Wygraj

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu multimedialnego Wygraj, przeznaczonego na telefony komórkowe.
 3. Organizatorem serwisu jest Safari Mobile z siedzibą przy ul. Suite 114 przy 88 Lower Marsh, kod pocztowy SE1 7AB (zwany dalej Organizatorem). Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby. Adres mailowy: pl@socman.co.uk
 4. Z Usług oraz z określonego w niniejszym Regulaminie Serwisu MT mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu MT, w tym korzystanie z Usług subskrypcji otrzymywania odpłatnych SMS-ów MT umożliwiającej dostęp do Obiektów Multimedialnych. Z Serwisu MT mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych w sieci Orange (Orange Polska S.A.), sieci T-Mobile (T-Mobile Polska S.A), Play (P4 Sp z o.o.), oraz Plus (Polkomtel S.A).
 5. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu Wygraj powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.
 7. Niedozwolone jest zwielokrotnianie, modyfikowanie,  przerabianie czy opracowywanie całości lub  jakiejkolwiek części treści multimedialnych (aplikacji mobilnych, filmów, muzyki itd.) udostępnianych on-line Użytkownikom w ramach Serwisu, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to w oczywisty sposób konieczne do uruchomiania i korzystania treści.
 8. Korzystanie z tej usługi jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
 9. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu oraz Usług:
 • telefon komórkowy lub inne urządzenie wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z  Usług oferowanych w ramach Serwisu,
 • połączenie z siecią Internet;
 1. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu i świadczonych w Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisu MT i świadczonych Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisie treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
 3. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych w ramach Serwisu treści np.: Obiektów Multimedialnych wyłącznie w celach i zakresie określonym w par. IV pkt. 2 niniejszego Regulaminu, a w zakresie treści, które nie stanowią utworów wyłącznie w celach i zakresie określonych w pkt. 7 powyżej. W szczególności utwory (Obiekty Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody Safari Mobile lub innego uprawnionego podmiotu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.
 4. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:
  1. SMS/wiadomość SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.
  2. SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość SMS, która zostaje wysłana do Użytkownika w określonych częstotliwościach, w wykonaniu złożonego wcześniej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia, a Użytkownik ponosi koszt otrzymania każdej takiej wiadomości.
  3. Rejestracja WWW – zamówienie Usługi poprzez wpisanie na stronie WWW promującej Serwis numeru telefonu i potwierdzenie go poprzez wpisanie na stronie WWW kodem PIN otrzymanym na ten numer telefonu.. Rejestracja WWW dostępna jest w sieci Orange, T-Mobile oraz Play.
  4. Serwisy lub Serwisy MT lub Serwis Wygraj – serwis subskrypcyjny, w ramach którego, do momentu dezaktywacji Serwisu przez Użytkownika, świadczone są Usługi polegające na odpłatnym dostarczaniu Użytkownikowi SMS-ów MT w określonych częstotliwościach oraz na zapewnieniu Użytkownikom możliwości cyklicznego otrzymywania Obiektów Multimedialnych.
  5. Obiekty Multimedialne - oznacza wszelkiego rodzaju treści o charakterze multimedialno-rozrywkowym, w tym cyfrowe produkty, które mogą być dostępne w ramach Serwisów MT, w tym: tapety, grafiki, muzyka/Mp3, video itp. Obiekty Multimedialne zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory.
  6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu MT na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.
  7. WAP (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.
  8. Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są Usługi.
 5. Rejestracja i dostęp do Serwisu
 6. W celu skorzystania z Serwisu MT (aktywacji Serwisu) użytkownik powinien wysłać na wskazany w tabeli poniżej numer specjalny (dostępowy) wiadomość SMS o podanej w tabeli treści lub przeprowadzić Rejestrację WWW (w sieci GSM PTK Centertel Sp. z o.o., Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., sieci P4 Sp. z o.o.)
 7. Użytkownik ma możliwość zamówienia subskrypcji poprzez wysłanie wiadomości SMS:

Nazwa Serwisu

Aktywacja Serwisu

SMS o treści:

Numer Specjalny

Cena za otrzymanego SMSa (netto / brutto)

Częstotliwość otrzymywania SMS*

Wygraj

START Wygraj

60577

5,00x zł / 6,15 zł

3x tygodniowo

Poniedziałek, Środa, Piątek

ok. godz. 18:00

* pierwszy płatny SMS MT oraz pierwszy bezpłatny SMS z Obiektem Multimedialnym Użytkownik otrzymuje zaraz po rejestracji Serwisie

 1. Przy aktywacji Serwisów należy zwrócić uwagę na spację, która powinna zostać umieszczona pomiędzy START a KOMENDA Serwisu, przykładowo START WYGRAJ.
 2. Po dokonaniu aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną z informacją dotyczącą kosztu ponoszonego w ramach przystąpienia do danej subskrypcji SMS MT oraz informacją o częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT i możliwości rezygnacji z zamówionej subskrypcji. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma również pierwszą płatną wiadomość SMS MT w ramach subskrypcji, a także pierwszą nieodpłatną wiadomość SMS zawierającą link do strony WAP, skąd będzie mógł pobrać jeden z prezentowanych Obiektów Multimedialnych.
 3. Od momentu zamówienia Serwisu, Użytkownik będzie otrzymywał w dniach i godzinach wynikających z tabeli powyżej, aż do czasu dezaktywacji Serwisu, wiadomości SMS MT a także nieodpłatną wiadomość SMS zawierającą link do strony WAP, skąd będzie mógł pobrać jeden z prezentowanych Obiektów Multimedialnych..
 4. Dezaktywacji Serwisu można dokonać w każdym czasie wysyłając SMS o treści STOP KOMENDA Serwisu (np. STOP WYGRAJ) na ten sam numer specjalny wskazany w tabeli powyżej, pod który Użytkownik wysłał SMS aktywujący Usługę.

 

 • Opłaty w Serwisie Nazwa Wygraj
 1. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT wysłanej do niego w ramach Serwisu, zgodnie z par. 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Wysłanie SMS-a aktywującego i dezaktywującego serwis jest bezpłatne w sieciach Orange, T-Mobile, Plus i Play.
 3. Wiadomość SMS aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu Użytkownika zamawiającego Serwis.
 4. Opłaty są pobierane przez Operatorów.
 5. Opłata za Usługi nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z Usługi wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za Usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.
 6. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisu oraz Usług
  1. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika na Serwis i możliwość skorzystania przez Użytkownika z Usługi jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz szczegółowego opisu korzystania z, Serwisu oraz jego cennika. Niezależnie od wymogów określonych w innych postanowieniach Regulaminu w celu pobrania Obiektu Multimedialnego Użytkownik powinien:

 

 1. zapewnić, by aparat telefoniczny, na którym Obiekt Multimedialny ma być odebrany, ściągnięty czy odtwarzany przez Użytkownika, był prawidłowo skonfigurowany (w szczególności w zakresie transmisji danych, odbierania wiadomości WAP push lub innych elementów warunkujących skorzystanie z Usługi);
 2. upewnić się przed pobraniem danego Obiektu Multimedialnego, co do kompatybilności Obiektu Multimedialnego z modelem telefonu, na który Obiekt ten ma zostać odebrany, ściągnięty czy odtwarzany;
 3. zapewnić, by telefon Użytkownika posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez Użytkownika Obiektu Multimedialnego.
  1. Użytkownik uzyskujący Obiekt Multimedialny w ramach Usług ma prawo do korzystania z Obiektu Multimedialnego w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Obiektu Multimedialnego udostępnianego jako plik mobilny do telefonów komórkowych i jego zapisu w pamięci telefonu komórkowego w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Obiektu (przy czym w przypadku ograniczeń czasowych lub innych niż określonych wprost w Regulaminie są one określone w opisie danego Obiektu Multimedialnego). Użytkownik uzyskuje uprawnie do korzystania z Obiektów Multimedialnych wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektów Multimedialnych w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

V.       Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania. Reklamacje powinny być składane pisemnie na adres e-mail: pl@socman.co.uk lub listownie na adres siedziby spółki z dopiskiem „Wygraj”. W razie pytań infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: +48 81 884 72 21

 1. Użytkownik powinien złożyć reklamację nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 2. W celu usprawnienie procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja powinna zawierać numer MSISDN, krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, oraz dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej).
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy wskazany uprzednio przez Użytkownika w reklamacji.

VI.       Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
 2. W związku z funkcjonowaniem serwisów Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisu. Organizator nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.
 3. W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych, będą one przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm ). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator. Dane te będą przetwarzane na zlecenie administratora przez Avantis S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16, zgodnie z art. 31 Ustawy, w celu określonym w niniejszym punkcie. Dane Uczestników będą przetwarzane w zakresie oraz celu niezbędnym do wykonania Usługi (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Usługi zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż wykonanie Usługi wynika z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne . Użytkownicy są uprawnieni do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Uczestnik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: pl@socman.co.uk umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin promocji serwisu Wygraj

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem serwisu jest Safari Mobile z siedzibą przy ul. 66 Wilton Road, kod pocztowy SW1V 1DE, miasto London, kraj UK (zwany dalej Organizatorem). Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby. Adres mailowy:pl@socman.co.uk
 3. Podczas okresu obowiązywania Serwisu Wygraj (dalej zwanego „Serwisem”), Organizator przeprowadzi promocję Serwisu (dalej „Promocja”), w której będzie możliwość wygrania nagrody miesiąca. Promocja swoim zasięgiem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja przeznaczona jest dla osób dla osób, które w okresie obowiązywania Promocji, o którym mowa w par. II Regulaminu staną się Użytkownikami Serwisu Czyli zarejestrują się w sposób opisany w par. IV ust. 3 poniżej w Serwisie w danym cyklu konkursowym trwania Promocji, poprzez stronę internetową stronę, na której promowany jest Serwisy („Uczestnik”).
 5. W Promocji będą mogły wziąć udział wszystkie osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w Promocji. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia związane z udziałem w Promocji powinny być składane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 6. W Promocji nie będą mogli uczestniczyć pracownicy Safari Mobile ani innych firm biorących udział w przygotowaniu Promocji oraz ich krewni i powinowaci pierwszego stopnia.
 7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz stronie promującej Serwis.
 8. Osoba biorąca udział w Promocji powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki Promocji.

 

 1. Czas trwania Promocji
 2. Datą rozpoczęcia Promocji jest 01 kwiecień 2016 roku, a datą końcową 01 kwiecień 2020 roku (włącznie) (dalej „okres obowiązywania Promocji”).
 3. Promocja składa się z 48 cykli konkursowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym.

 

 • Cel Promocji
 1. Celem Promocji jest zachęcanie do użytkowania produktów i usług oferowanych przez Safari Mobile, w szczególności do korzystania z Serwisu.

 

 

 

 

 1. Zasady Promocji
 2. Podczas okresu obowiązywania Promocji, Safari Mobile przeprowadzi promocję Serwisu której celem będzie poinformowanie społeczności użytkowników o istnieniu Promocji.

 

 1. Aby wziąć udział w danym cyklu konkursowym Promocji, osoba musi pozostać zarejestrowana w Serwisie do ostatniego dnia tegoż cyklu konkursowego.

 

 1. Osoba będzie mogła się zarejestrować poprzez stronę internetową promującą Serwis (Landing page). W celu rejestracji Użytkownik powinien wpisać na stronie internetowej swój numer telefonu. Po wpisaniu numeru telefonu Użytkownik otrzyma od Operatora na numer telefonu, który wpisał na stronie internetowej, wiadomość SMS z unikalnym kodem PIN, który następnie powinien wpisać również na przedmiotowej stronie internetowej. Alternatywnie, zapis do subskrypcji następuje poprzez wysłanie SMS o podanej treści, na numer podany na stronie internetowej promującą Serwis (Landing page).

 

 1. Uczestnik może ubiegać się wyłącznie o taką nagrodę, jaka zostanie mu zaprezentowana stronie promującą Serwis (Landing page). Jeśli na stronie internetowej zostanie zaprezentowanych kilka nagród, Uczestnik będzie mógł wybrać z nich jedną, pożądaną nagrodę.

 

 1. Każdy Użytkownik Serwisu staje się Uczestnikiem Promocji i będzie mógł wziąć udział w konkursie, o którym mowa w par. V poniżej.

 

 1. Konkurs
 2. Każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w konkursie, polegającym na rywalizacji Uczestników w udzieleniu najbardziej kreatywnej wypowiedzi na przesłane do nich pytania. Pytania mają charakter otwarty i dotyczą różnych obszarów tematycznych (np.: pytanie o opinię dot. wskazanego produktu, pytanie o doświadczenie Uczestnika w związku z opisaną hipotetyczną sytuacją itp.).

 

 1. W celu wyłonienia laureata danego cyklu konkursowego oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa składać się będzie z 3 osób powołanych przez Organizatora spośród przedstawicieli Organizatora.

 

 1. W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym trwał dany cykl konkursowy, do bazy danych telefonów komórkowych wszystkich Uczestników Promocji zostanie wysłana wiadomość sms zawierająca 1 otwarte pytanie konkursowe.

 

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić odpowiedzi drogą elektroniczną, wysyłając email na adres: nagroda@safarimobile.com (adres będzie również wskazany w otrzymanej wiadomości SMS, o której mowa w ust. 3 powyżej). Odpowiedzi udzielić należy w terminie nie później niż 48 h od momentu otrzymania SMS z pytaniem, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

 

 1. Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym trwał dany cykl konkursowy spośród wszystkich Uczestników Promocji biorących udział w konkursie wyłoniony zostanie przez Komisję Konkursową, jeden laureat danego cyklu konkursowego, który otrzyma nagrodę.

 

 1. Laureatem danego cyklu konkursowego zostanie ten Uczestnik, którego odpowiedź na zadane pytanie konkursowe, na tle odpowiedzi wszystkich innych Uczestników biorących udział w danym cyklu konkursowym, zostanie przez Komisję Konkursową uznana za najbardziej kreatywną, oryginalną, wyjątkową i niepowtarzalną, przy czym przy ocenie udzielonych odpowiedzi, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę także zgodność odpowiedzi z obowiązującymi zasadami poprawności językowej, a także związek odpowiedzi z tematyką zadanego pytania.

 

 1. Przesłana przez Uczestnika odpowiedź nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi, ani nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

 

 1. Laureat danego cyklu konkursowego otrzyma nagrodę, która była zaprezentowana lub którą wybrał na stronie internetowej poprzez którą się zarejestrował w Promocji. Jeśli Laureat dokonał rejestracji w Promocji kilkakrotnie poprzez różne strony internetowe, wówczas ma prawo wyboru jednej nagrody spośród nagród które były mu prezentowane na przedmiotowych stronach internetowych.
 2. Opis nagród i ich wręczenie

 

 1. Organizator, w każdym miesięcznym cyklu konkursowym, wręczy jedną (1) nagrodę.

 

 1. Laureat nagrody może odmówić przyjęcia nagrody, jednak nie będzie mógł w żadnym wypadku wymienić jej na inną lub jej równowartość w gotówce.

 

 1. Jeśli laureatem okaże się osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia w jej imieniu, w szczególności związane z odbiorem nagrody, powinny być składane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.

 

 1. Przed wydaniem laureatowi nagrody pieniężnej, z której wygraniem związany jest obowiązek podatkowy, Organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, pobierze od laureata zryczałtowany podatek dochodowy od nagród, w wysokości 10% ich wartości, o ile przepisy prawa tak nakazują. Pobranie należnego podatku od nagrody pieniężnej następuje za zgodą laureata przez potrącenie jego wysokości z kwoty stanowiącej nagrodę pieniężną. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

 

 1. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wysokość nagrody rzeczowej powoduje powstanie obowiązku podatkowego, do nagród rzeczowych zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości danej nagrody rzeczowej. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona laureatowi, lecz pobrana jako zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

 

 • Powiadomienie laureatów i wysyłka nagrody
 1. Laureat danego cyklu konkursowego powiadomiony zostanie o wygranej telefonicznie w terminie najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym trwał dany cykl konkursowy.

 

 1. Organizator podejmie 5 (pięć) prób kontaktu telefonicznego z laureatem, na numer telefonu laureata zarejestrowany w Promocji. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się:

 

 • nieodebranie przez Uczestnika telefonu po 6 sygnałach,
 • nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygnały przerywane),
 • nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Uczestnika bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasięgiem sygnału Operatora,
 • przerwanie połączenia przez Uczestnika.

 

 1. W przypadku niemożności 5 krotnego skontaktowania się z laureatem, Organizator dokona połączenia, na zasadach powyższych, do Uczestnika, który zajął kolejne miejsce w danym cyklu konkursowym spośród wszystkich Uczestników biorących udział w danym cyklu konkursowym.

 

 1. Laureaci zostaną poproszeni przez Organizatora o podanie danych koniecznych do dostarczenia nagrody (tj: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością), ponadto wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ww. danych osobowych w celu wydania nagród i rozliczenia konkursu. Podanie ww. danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wydania nagród i roliczenia konkursu, zatem odmowa podania danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagrody.

 

 1. Jeśli nie powiodą się regulaminowe próby kontaktu z laureatem konkursu oraz kolejnymi osobami uprawnionymi do nagrody, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.

 

 1. Nagroda do laureata wysłana zostanie pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata telefonicznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej. W przypadku, nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

 

 1. Laureat może wyrazić pisemnie swoją zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku lub imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora lub na stronie internetowej poprzez którą się zarejestrował w Promocji, wyłącznie w celu ujawnienia tożsamości zwycięzcy nagrody.

 

 • Reklamacje
 1. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania. Reklamacje powinny być składane pisemnie na adres e-mail: pl@socman.co.uk lub listownie na adres siedziby spółki z dopiskiem „Promocja”.
 2. Uczestnik powinien złożyć reklamację nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. W celu usprawnienie procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja powinna zawierać numer MSISDN, krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, oraz dane Uczestnika umożliwiające kontakt z nim (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej).
 4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację Uczestnikowi na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy wskazany uprzednio przez Uczestnika w reklamacji.

 

VII.    Postanowienia końcowe

 1. W związku z funkcjonowaniem serwisów Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Promocji. Organizator nie ma możliwości identyfikacji Uczestnika za pośrednictwem jego numeru telefonu.
 2. W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych, będą one przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm ). Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane te będą przetwarzane na zlecenie administratora przez Avantis S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16, zgodnie z art. 31 Ustawy, w celu określonym w niniejszym punkcie. Dane Uczestników będą przetwarzane dla celów organizacji Promocji, w tym do wydania przyznanych Nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, zachowania dokumentacji Promocji do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagrody. Uczestnicy są uprawnieni do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Uczestnik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: pl@socman.co.uk umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu
*